Қарақалпақ тилиндеги морфонологиялық қубылыслар

Қарақалпақ тилиндеги морфонологиялық қубылыслар
Daraja:
Oliy ta`lim
Yo'nalish:
Ilmiy-ta`limiy
Turi:
Ma`ruza matni
Nashr etilgan yili:
2006
Til:
Qoraqalpoq tilida
Yaratilgan vaqti:
2021-04-10 15:31:32
Өзбекстан Республикасы Президенти И.А.Каримов айтқандай: «Руўхый дүнья инсанға ана сүти, атаның үлгиси, бабаларымыздың ўәсияты менен бирге сиңеди. Ана тилиниң уллы әҳмийети соннан ибарат болып, ол руўхый дүнья белгиси сыпатында адамларды жақынластырып жәмлестиреди». Бул пикирде тилдиң адам өмириндеги, жәмийеттеги орны, оның атқаратуғын хызмети толық ашып берилген. Ҳақыйқатында да, тилсиз жәмийетлик турмыс тараўларының раўажланыўын, ондағы жетискенликлерди, топланған материаллық ҳәм руўхый байлықларды көз алдымызға келтириў қыйын. Сонлықтан ҳәр бир халық, миллет өз ана тилин терең үйрениўге, изертлеўге, тазалығын сақлаўға, оның раўажланыўы ушын үлес қосыўы миннетли ўазыйпаларының бири.
Өзбекстан Республикасы Президенти И.А.Каримов айтқандай: «Руўхый дүнья инсанға ана сүти, атаның үлгиси, бабаларымыздың ўәсияты менен бирге сиңеди. Ана тилиниң уллы әҳмийети соннан ибарат болып, ол руўхый дүнья белгиси сыпатында адамларды жақынластырып жәмлестиреди». Бул пикирде тилдиң адам өмириндеги, жәмийеттеги орны, оның атқаратуғын хызмети толық ашып берилген. Ҳақыйқатында да, тилсиз жәмийетлик турмыс тараўларының раўажланыўын, ондағы жетискенликлерди, топланған материаллық ҳәм руўхый байлықларды көз алдымызға келтириў қыйын. Сонлықтан ҳәр бир халық, миллет өз ана тилин терең үйрениўге, изертлеўге, тазалығын сақлаўға, оның раўажланыўы ушын үлес қосыўы миннетли ўазыйпаларының бири.
Дабавлено : 2021-04-10 15:31:32

Этот категорий

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning amaldagi ovqatlanishi va ular organizmining ayrim biokimyoviy ko`rsatkichlarini o`rganish

Грыжи передней брюшной стенки

Цитогенетические особенности детей с синдромом Дауна

Muhandislik geodeziyasi

Гендер тенглик: Фикрлар ва мулоҳазалар

Новый

Жиззах вилоятида туристик дестинацияларни ташкил этишнинг ҳудудий жиҳатлари

Таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштириш

Ишлаб чиқариш таълими усталарининг касбий компетентлигини ривожлантириш

Eliptik qismi yuqori tartibli bo`lgan kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalar

Саноат корхоналари ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш