NATIONAL CONSCIOUSNESS AND ITS ESSENCE

Экология хабарлари

Композицион материаллар

1_Кимё_ва_кимё_технологияси,_экология

OLIY MATEMATIKADAN MISOL VA MASALALAR ECHISH UCHUN O`QUV – USLUBIY QO`LLANMA

“FIZIKA” fanidan OMM

Назарий механика хисоб график иши

NURLANISHNING KVANT TABIATI

Электротехника ва электроника амалий иш

Bir fazali o`zgaruvchan tok zanjirlarini hisoblash

Муҳандислик геодезияси

Валеология

Материалшунослик ва КМТ

Материалшунослик ва КМТ

Назарий механика

OZIQA YETISHTIRISH FANIDAN AMALIY MASHG’ULOTLARNI BAJARISH UCHUN USLUBIY KO’RSATMA

Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi, standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish asoslari bilan

Rangtasvir va chizmatasvir fanlaridan o`quv-uslubiy ko`rsatmalar

“Ҳайкалтарошлик” номли ўқув-услубий қўлланма

“Ҳайкалтарошлик ашёларига бадиий ишлов бериш” фанидан ўқув қўлланма

1 2 3 4 > >>