Бошланғич синф ўқувчиларини эстетик тарбиялашда бадиий ижоднинг инновацион технологиялари

Машинасозлик учун юқори электрофизик ва антифрикцион- мустаҳкамлик хоссасига эга термореактив полимер композицияси ва полимер қопламалар олиш технологиясини ишлаб чиқиш

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш жараёнларини эконометрик моделлаштириш

Агросаноат мажмуаси бошқарув тизимида кооперацияни шакллантириш ва ривожлантириш

Ўзбекистон аёлларида постменопаузал даврда тизза бўғими остеоартрози ва остеопороз: ўзаро боғлиқлик, диагностика, даволаш

Простата бези саратонини эрта ташхислашда трансректал биопсияга кўрсатмаларни ва услубни такомиллаштириш

Болаларда замонавий технологияларни қўллаган ҳолда аппендикуляр перитонитни хирургик даволашни такомиллаштириш

R2 да ночизиқли операторларнинг мусбат қўзғалмас нуқталари ва уларнинг татбиқлари

ХХ аср бошлари адабий жараёни муаммолари (1906 – 1917 йиллар ўзбек вақтли матбуоти мисолида)

Регенератив фаолликка эга жарохат композициясини яратиш

Иммобилланган оксиазореагентлар билан қўрғошин ва рух ионларини сорбцион-спектроскопик аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш

Янги аннелирланган пиримидинлар синтези, модификацияси ва биологик фаоллиги

Трахея олд девори нуқсонлари мавжуд беморларни хирургик даволаш ва реабилитацияга мультидисциплинар ёндашув

Ҳозирги ўзбек романчилигида аёл образи ва унинг қиёсий таҳлили

XX асрнинг охири ва XXI аср бошлари достончилик анъаналарининг сақланиш ҳолати

Дискрет каср-чизиқли функционаллар асосида информатив белгиларни аниқлаш усул ва алгоритмлари

Нутқ сигналларига дастлабки ишлов бериш алгоритмлари

АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ АСОСИДА БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРНИ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ ТАЙЁРГАРЛИК ЖАРАЁНИДА ИЖОДИЙ-КОММУНИКАТИВ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

«Саётхон-Ҳамро» достони қорақалпоқ версияси типологияси

1 2 3 4 > >>