Universal bozor binosining me’moriy va interyer yechimlari

Opera va balet teatri

Архитектура Китая

Alpamıs dástanın kórgizbeli materiallar tiykarında oqıtıwdıń inavatsion texnologiyası

Aqilli mashina sistemasin jaratiw

Taqsimlangan sistemalar va yo’qori unumli texnologialar

Bo’lisririlgen opratsion sistema ha’m mag’liwmat almasiw sistemalari

Aqilli u’y sistemasin jaratiw

Bo’lisririlgen opratsion sistema ha’m hu’jjet almasiw sistemalari

Grid texnologiyasi tiykarında bоlistirilgen sistemalar hаm protokollar

Obyektke bag’darlang’an programmalastiriw tilleri

Asinxron uliwma yad algoritimleri, uluwma yadli bo’listirilgen sistemalar

Bo’listirilgen fayl sistemalar

Bo’listirilgen algoritmler

Tarmaqtin’ sinxron algoritmleri

Bulitli esaplaw, Google infrastrukturasi, Map - Reduce

Bo’listirilgen sistema arxitekturalari

Asinxron uliwma yad algoritimleri, uluwma yadli bo’listirilgen sistemalar

Grit texnologiyasi protokollari ha’m du’zilisi

Matematik funktsiyalardan programmada paydalaniw

1 2 3 4 > >>