"Костюм тарихи" фанидан Миср костюми тарихи мавзусида реферат

"Костюм тарихи" фанидан Индонезия костюми тарихи мавзусида реферат

Архитектура Древнего Рима

Архитектура Древней Индии.Конструктивные приёмы

Архитектура Древней Греции

Талабаларни умумкасбий фанлар негизида инновацион муҳандислик касбий фаолиятига тайёрлаш методикасини такомиллаштириш

Simsiz tarmoq turlarining qiyosiy tahlili

Noan`anaviy energiya manbalari

Fizikani o`qitishda texnologiyalari va loyihalashtirish

Ko’p o’zgaruvchili funksiyaning ekstremumlari.

mbarcadero RAD Studio XE3 dasturlash muhitida ishlashni tashkil etish

Stereometiya masalalarini Aqliy hujum metodi orqali o’qitish

Turli matematik funksiyalarning grafiklarini qurishda MS Excel elektron jadvalidan foydalanish

Туристик маҳсулотни ишлаб чиқиш ва режалаштириш

Туристик маҳсулотни ишлаб чиқиш ва режалаштириш

Современные формы привлечения иностранных инвестиций

Правовое основы деятельности иностранных предприятий

Инвестиционная программа Республики Узбекистан на 2012-год (итоги первого полугодия).

Soliq kodeksi – byudjet daromadlarini shakllantirishning huquqiy asosi sifatida

Пенсия тизими ва унинг молиявий барқарорлигини таъминлаш йуллари

1 2 3 4 > >>