ЭТИЛЕНОКСИД

ЭТИЛЕНОКСИД, оксиран, 1,2 эпоксиэтан, XV эфир ҳиди келадиган рангсиз газ ёки суюқлик. Мол. м. 44,05. Суюқланиш т-раси — 112,5°, қайнаш т-раси 10,7°, зичлиги 870 кг/м3. Сув, этанол, углеводородлар ва бошқалар органик эритувчиларда яхши эрийди. 300° гача барқарор, 400° дан юқори трада азотли аралашмаси изомерланиб ацетальдегидга айланади ёки этилен (Э. кўпроқ бўлса) ҳосил қилади. Кумуш нитрат Аёг>Ю3нинг сувдаги эритмасида кислород иштирокида оксидланса гликоль кислота, оксид ва кумуш катализаторлигида оксидланса С02 ва сув, никель катализатори устида 30°да гидрогенланса этанол беради. Этиленоксид осон полимерланади, инициаторларнинг табиатига қараб мол. м. турлича бўлган полиэтиленоксид олиш мумкин. Диамерланганда 1,4диоксан ҳосил бўлади. Саноатда этиленни оксидлаш усулида синтез қилинади. Органик синтезнинг муҳим маҳсулоти ҳисобланади. Этиленоксид этиленгликоллар, галогенгидринлар, этаноламинлар, диоксан, фенилэтанол, ионогенсиз сирт фаол моддалар ишлаб чиқаришда, шунингдек, тиббиётда асбобускуналар, бир марта қўлланадиган шприцларни стерилизация қилишда ишлатилади. Этиленоксид — ёнувчи, портловчи ва заҳарли модда. Чақнаш т-раси < — 18°. Терига ва шиллиқ пардаларга таъсир этади. Ҳаводаги миқдори 1 мг/м3дан ошмаслиги керак.