АМПЕРОМЕТРИК ТИТРЛАШ

АМПЕРОМЕТРИК ТИТРЛАШ — ҳажмий анализнинг электр-кимёвий усулларидан бири. Бунда титрлашнинг охирги нуқтаси титрлаш жараёнида эритмадан ўтаётган диффузион ток кучининг ўзгаришига қараб аниқланади. Амперометрик титрлашда полярографик индикатор электроди сифатида симоб томчиси, шунингдек асл металлар (одатда платина) ёки углеродли материаллар (графит, шиша-углерод ва б.)нинг қаттиқ микроэлектродлари қўлланилади. Амперометрик титрлашдан анорганик ва органик моддаларни анализ қилишда ҳамда турли хил илмий текширишларда чўкмаларнинг эрувчанлиги ва комплекс бирикмаларнинг турғунлигини аниқлашда кенг фойдаланилади.