АКТИНИДЛАР

АКТИНИДЛАР — кимёвий хоссалари жиҳатдан Менделеев даврий системасининг III гуруҳи 7даврида жойлашган актинийта яқин ва ундан кейин турган, ат. рақамлари 90—103 бўлган 14 радиоактив элементнинг умумий номи (қ. Актиноидлар).