ФАРАДЕЙ ЭФФЕКТИ

ФАРАДЕЙ ЭФФЕКТИ — магнитооптика эффектларидан бири. Доимий магнит майдон чизиклари бўйлаб моддада тарқалаётган ясси қутбланган электромагнит нурланиш (мас, ёруғлик) қутбланиш текислигининг бурилишидан иборат. 1845 й. да М. Фарадей кашф этган. Фарадей эффекти моддада магнит майдон чизиқлари бўйлаб тарқалаётган ўнг ва чап доиравий қутбланган электромагнит тўлқинларнинг фазавий тезлиги бирбиридан фаркли бўлиши билан тушунтирилади. Ясси қутбланган тўлқинни ўнг ва чап доиравий қутбланган тўлқинлар йигиндисидан иборат деб қараш мумкин. Қутбланиш текислигининг бурилиш бурчаги 6 магнит майдон кучланганлиги Н ва ёруғликнинг магнит майдонда ўтган йўли / га пропорционал: в=У1Н, бунда V — модданинг хоссалари, траси ва нурланишнинг тўлқин узунлигига боғлиқ бўлган пропорционаллик коэффициенти бўлиб, Верде доимийси деб аталади. Фарадей эффекти барча электромагнит тўлкинлар учун ўринли бўлиб, илмий ва амалий аҳамиятга эга.