КАРИМ НЕФТЬ-ГАЗ КОНИ

КАРИМ НЕФТЬ-ГАЗ КОНИ — Қашқадарё вилоятидаги кон. Муборак ш. дан 12 км жан.-ғарбда. Структураси 1963 й. да аниқланган. 1965—67 й. ларда бир неча бурғи қудуғи ковланган. Антиклиналь асимметрик брахиантиклиналдан иборат бўлиб, шим.-шарқдан жан.ғарбга йўналган. Қанотлари юра даврига мансуб оҳактошлардан тузилган. Мезозой ва кайнозой эрасига мансуб тоғ жинсларидан ташкил топган бўлиб, мезозой эраси жинслари юра ва бўр даври ётқизиқларидан иборат. Юра даври тоғ жинслари умумий қалинлиги 600 м га яқин, континентал ва денгиз шароитларида пайдо бўлган қумтош, гил, шағал, оқиш ва кулранг оҳактошлар, тош тузи ва ангидритлардан ташкил топган. Бўр даври жинсларининг умумий қалинлиги 1500—1600 м. Денгиз шароитида пайдо бўлган палеоген даври тоғ жинслари умумий қалинлиги 250—300 м бўлиб, оҳактош, кўкимтир гиллардан тузилган. Саноат аҳами-ятига молик нефть-газ 15 – ва 15а-горизонтларининг оҳактошларида топилган. Қазилган қудуқларда 46 объект синаб кўрилди. Газ дебити 120 минг м3/ суткадан 785 минг м3/суткагача, нефть миқдори 78м3/суткадан 129,1 м3/суткагача.

Нефть-газ конденсат уюми яхлит, гумбазсимон, сув-нефть чегараси 1870 м дан, газ-нефть чегараси 1863 м дан ўтган. 15-горизонтдаги газнинг ўртача маҳсулдор қалинлиги 21,9 м, нефтга тўйинган қатламнинг қалинлиги 4,9 м. Ғоваклик коэффициенти 0,046, газ ва нефтга тўйинганлик 0,90 га тенг. Кондаги газ қуруқ. С. оғ. 0,626, таркибидаги олтингугурт водороди 0,31—0,35%, карбонат ангидрид 1,35—1,6%, азот микдори 0,7% ни ташкил этади. Метан микдори 89,5 дан 90,9% гача. Кондаги нефть ўртача оғирликка эга — 0,885 г/ см3. Олтингугурт микдори кўп (3,9%), 4,16% гача парафин; асфальтенлар 2,46% дан ошмайди. Коннинг саноат аҳамияти катта.