ДАРОМАД ОЙЛИК-МАОШДАН АФЗАЛ
Сиз масъулиятни ўзингизга олишингиз шарт. Сиз ша- роирш, йил фаслларини ёки шамолни ўзгартира олмай- сиз. Сиз ўзингизни ўзгартиришингиз мумкин. Бунинг учун сиз масъулиятли бўлишингиз шарт.
Менга 25 ёшимда ҳаётимни тубдан ўзгартириб юборган бир сўз айтилган эди: "Даромад ойлик ма-
125
*
ошдан афзал". Иш ҳақи ҳаёт кечириш учун етади, фойда эса бойитади.
Фақат иш ҳақига яшаш жуда қийинлигини биласиз, ле- кин фойда оладиган ҳар қандай инсон бой бўлиши мумкин.. Сиз ишбилармонми, маркетинг компаниясидами, маиший хизмат доирасидами, қаерда ишлашингиздан қатъий назар, иш ҳақига қўшимча кирим ҳеч вақг халақит бермайди.
Сиз ёзда табиат манзараларини чизишингиз ёки янги йил чироқларини ёқйшингиз мумкин. Бу сабоқ олиш, ўрганиш ёки. ўргатиш бўлади. Бу сизнинг севимли ишин- гиз бўлиши мумкин - расм чизиш, ҳунар ўрганиш, иншо ёзиш, ёғочга ишлов бериш, компьютер билан шуғулла- ниш ёки овқат пиширйш. Лекин сиз ўз вақтингизнивд' лоақал бир қисмини севган ишингизга бағишласангиз, сиз эрталаб туриш нақадар завқли эканини, ўз ютуғин- гизга томон бораётганингизни ҳафтада бир неча соатги- на вақт сарфлаганда ҳам сеза бошлайсиз. Фақат ойлик- маош билан-уй ижара ҳақини тўлаб юрмайсиз.
Уй ижара ҳақини тўлаш - бу олийжаноблик, лекин сиз бўш вақтингизнинг бир қисмини ажратиб олдинга, бой бўлишга интилйшингиз мумкин. Сизни дунёқарашингиз, руҳингиз ўзгаради. Бу сизнинг товушингиздан, юз ифодан- гиздан кўриниб туради. Ҳозир мен хизматдаман, қисман ўз режам билан ҳам ишлаяпман. Мен ҳозир ўз ишларимни яхшилаб олиш учун усул топдим, дейишингиз мумкин.
Ҳа, бу шундай. Сиз нимани назарда тутаёттанингизни биламан.
Пудни бекорга сарф қилгандан кўра бировга бериб турганяхши. - '.
- Молиявий эркинлик - ўз маблағингизнинг фойдасига ЯШ ай билиш қобилиятидир.
- - Агар сизнинг нафақангиз тўғрисида компаниянгиз ғам- хўрлик қилса, ўз фойдаларингизни бешга бўлинг. Агар ўзингиз ғамхўрлик қилсангиз, нафақангизни бешга кўпайтиринг.
126

ВАҚТИНГИЗ ЗИҚЛИГИГА ҚАРАМАСДАН
Агар сиз маълум мақсадга эришиш учун ишлаётган бўлсангиз, сизнинг мақсадларингиз сиз учун ишлайди. Сиз қилаётган яхши ишлар ўз навбатида сизни тарбиялайди.
Вақгингиз зиқ бўлидшга қарамасдан келгуси икки ҳафта давомида фикрлаб, ўйлаб режа тузиш билан шуғулланишга вқақт топинг. Ҳаракат қилинг, ўз ишларингизни тўхтатиб туринг. Вақтингизни кимни севсангиз, кимга ғамхўрлик қил- сангиз, ўша билан ўтказинг. Уз оилангиз ва болаларингиз билан келгуси йилдаги орзуларингиз, режаларингиз тўғри- сида гаплашиб олишга вақт танланг. Бу вақтни ўзингизни яхши ўнглаб олиб, кўп телевизор кўрмай, бўладиган ўзга- ришлар ва қўшимчалар, янги йилда қилинадиган ишлар тўғри- сида жиддий руҳланиб ўтказинг. Ўйлайманки, келажакдаги орзулар ва режалар билан биргаликда кейинги 12 ойда оилан- гиз билан қилинадиган ишлар учун туртки бўлади.
Шу вақт бефарқ бўлманг, уни қўлдан кетказманг, чунки бутун ҳаётингиз иши ёнгинангиздан ўтиб кетиши мумкин.
Келинг, бир кўз билан ўтган ғалабали ва мағлубиятли йилларни, ютуқ ва камчиликларни кўрайлик, ўйлаб, фикр- лаб янги йилни тоза, оқ қоғоздан бошлайлик.
Кўп топишнинг энг яхши усули - олдин топган нар- сангдан миннатдор бўлиш (шукур қилиш). Шукроналик янги фикрлар ва имкониятлар эшигини очиб беради.
70 ЁШГА КИРГАН, ЎСИШНИ ДАВОМ ЭТТИРАЁТГАН ЖИМ РОННИНГ ШАХСИЙ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ
Шахсий ривожланиш масалалари бўйича машҳур му- тахассис Жим Рон яқинда 70 ёшни қарши олди. Унинг туғйлган куни халқаро аҳамиятга эга бўлди. 15 та турли
лшаҳарлардан унга 21 дона торт топширилди.
1-27

Юбилей байрами Мехикода бошланиб, унга 2000 киши ва "Мариачи" гуруҳи қатнашди. Кейин Рон Гвадалахара- га, у ердан Ҳиндистонга борди ва Бангладореда тўхта- ди. Сўнг Делғфида, Бомбейда бўлди. Портланд (Орегон) кейингиси бўлди. Байрам программасида бу саёҳатда семинар ўтказиш ҳам кўзда тутилган эди. АҚШдан кет- гандан кейин Рон Италияга келди. У ердан Неапол, Це- ритто ва Римга борди. Тосканияда туғилган кунни ни- шонлади. Рон ўшанда эсда қолган воқеани сўзлаб берди: "Мен Тосканияда ажойиб виллада бўлдим. Байрам эрта- лаб соат 05:30 гача давом этди. Италияликлар байрамни қандай ўтказишни биладилар. Улар олдин ашула айтиб бошлайдилар, кейин кимдир гитара ва аккордион олиб келадИ. Улар ҳамма опералардаги ашулаларни куйлай бошлайдилар ва қайси қўшиқ тўғри келса, айтадилар..."
Италиядан кейин у Осло, Норвегия, Бонн, Германияга борди.
"У ерда мен 3 кун бўлдим, ажойиб байрам! Бизлар қарийб 3000 киши эдик. Одамлар бутун Европадан се- менар ва байрамга келган эдилар".
Цюрих, Швейцария, Кипр, Тел-Авив билан бу тур тугади.
"Байрам бўлиб ўтган мамлакатларнинг ҳаммаси ҳам ажойиб эди, - деди Ронг. - Менга 21 дона торт топширил- ди. Уларнинг ҳар бирига қўйилган шамларни ҳисобга олинг. Уларни ўчиришга менга ҳаво етишмас эди. Мен ўйлайманки, бу энг узун туғилган кун эди. Мен уни ҳеч қачон эсимдан чиқармайман".
70 ёшдан 39 йилини Жим Рон ҳаётдаги ютуқлари ва фал- сафасини тарқатиш билан ўтказди. У 5000 дан ортиқ ауди- тория ва 3 млн.дан ортиқ кишилар олдида нутқ сўзлади.
Кўп йиллар давомида Жим Рон оратор ва устозлар- нинг бутун бир авлодининг шахсий ривожланиш илҳом- чиси бўлиб келди. Оратор Энтони Роббинс Ронни ўзи- нинг биринчи устози деб биларди. Рон тўғрисида таас-. суротларни буюк инсонлар Ҳарвей Маккей, Лес Браун,
128

Марк Виктор Хансен ва Брайан Трэйсининг "Кимнинг кимлиги" китобида топасиз.
Айдахо штатида; кичкинагина фермерлар шаҳарчасида улғайган, оилада ягона фарзанд бўлган Жим Рон ҳаммаси- ни нолдан бошлаган. 25 ёшида у ҳаётини тубдан ўзгарти- риб юборган Эрл Шоаффни учратди. Унинг шахсий ва мо- лиявий ютуқларга эришишида бу одамнинг роли катта. Шахсий ривожланиш конбепбияси билан уни Шоафф та- ништирган, деб ҳисобланади. Албатга, ота-онасининг маъ- лумоти, оқиллиги ва руҳий мероси унга катта таъсир қип- ди. Шахсий масъулият ва ўз-ўзини тарбиялаш оқибатида у ўз шахсини яратди. У аудиторияга нафақат унга берилган вазифа устида ишлаш, ўз устида ишлашни ҳам ўргатарди.
"Сиз ютуқларнинг орқасидан қувишингиз керак эмас, сиз ўзингизни шундай тутишингиз керакки, ютуқлар сиз- нинг орқангиздан юрсин", дейди у. Яна: "Сизнинг келажа- гингизга асосий калит - сизнинг ўзингиз", Дея уқгиради.
Баъзи ҳамкасблари Рон мотивабия билан шуғулланади, бу унинг қизиқишига айланган, деб ҳисоблайдилар. Лекин у бу фикрга кескин қарши чиқади: "Менинг сахий дўстим Зиг Зиглар билан охирги йиллар фақат бир масала устида баҳслашар эдик. Зиг айтишича, одамларни аввал қизиқги- риш керак. Мен аввал ўқитиш кераклигинн айтаман. Агар аҳмоқни қизиқтирсангиз, сиз қизиққан аҳмоққа эга бўласиз. Уқитинг, ўргатинг, кейин қизиқтиринг". Рон Зигни нафақат ажойиб оратор, ўз-ўзини тарбиялаш масалалари бўйича мутахассис, балки ҳақиқий дўст сифатида баҳолайди.
Ўзининг 70 ёшида ҳам Жим Роннинг қатъий кун тар- тиби бор. У лекбиялар ўқиш ва саёҳат қилишни давом эттиряпти. Бунга қўшимча у ҳафталик интернетга чи- қишга тайёрланяпти. Рон интернетдан минглаб одамлар унинг шахсий ривожланиш тўғрисидаги илмларини би- лишлари учун фойдаланади.
Унинг ўқувчилари сони 100 мамлакатда 38 мингдан ортиқ кишини ташкил қилади. "Ҳозир мен 70 ёшга кир-
129

ганда ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ вақт қийматини тушу- няпман. Мен энди 10, 20, 30 та ёзги таътилни ва байрам- ларни ўз оилам билан ўтказишни хоҳлардим".
Жим келажакда саёҳатлари сонини камайтирмоқчи бўлса ҳам, ҳали у бунга тайёр эмас. "Мен ўзимни 40 яшардек ҳис қиламан, соғлигим жойида, бутун дунё бўйлаб саёҳат қилишда ва кўп пул ишлашда бу жуда керак".
Агар у 80 ёшга кирганда "Ишларингиз ҳажмини ка- майтирдингизми?" деб сўралса, "Мен бандман", деган жавобни олишимиз аниқ.
***
Турли касалликларни (ҳатто қандли диабет, рак каби- ларни ҳам) илдизи билан йўқотувчи, ҳаётда йўлини йўқот- ган одамга йўл кўрсатувчи, қарздор одамларга ёрдам бе- рувчи, ёшлик, хушкайфият ва соғлик улашувчи, шунча нарса топган киши бошқаларга ҳам бу борада маълумот берса, унга пул тўлагувчи, ҳар қандай муаммони ҳал этишда им- коният яратувчи жой билан алоқа қилишни истайсизми?!.
Марҳамат, +99897 7857581 ва +99897 7463624 ра- қамларига қўнғироқ қилинг. Каттами-кичикми, эркакми- аёлми, бойми-камбағалми, ишлими-ишсизми, мансабдор- ми-оддийми - ким бўлмасин, бемалол мурожаат этинг! Биз ҳар бирингизга ёрдам берамиз...