ШАЙТОНВАЧЧА ЎҚУВЧИ
(ѐки Шайтонваччанинг мактабга бориб, спорт ўқитувчисига тузоқ қўйиб келгани)
Шайтонвачча башанг кийиниб, мактабга отланиб турган эди, кампир тўхтатди:
— Шошма болам, сен мактабга бунақа аҳволда борма, олтин медалларингни тақвол, ҳа дабдаба билан бор. Чемпионсан, қолаверса Ўожи отанинг неварасисан.
Кутилмаганда бу таклифдан Шайтонвачча шунақанги хурсанд бўлиб кетдики, югуриб бориб бувижонисининг юзидан чўлпиллатиб ўпиб олди. Айни пайтда калласига кўп Қалати фикрлар келиб, ҚужҚон ўйнай бошлади. Фикрларки, таг-томирли, зўр. Шундай қилиб у темиртакларини бўйнига осиб, мактабга кириб борди. Дарҳақиқат, уни тўрт тарафдан болалар ўраб олишди. Ўаммасининг кўзи медалларда. Бири ушлаб кўрган, бири битта тақай деб сўраган...
Шайтонваччани устози муаллима опа кутиб олди. У киши мактабда амалдор эканлар. БошланҚич синфлар мудираси. Шайтонвачча бундоқ қараса опа ҳов бирдагидек бошяланг. Опанинг бошига қизил рўмолини ташлаб, гўнгқарҚадек бўлиб, таниш жин
42
ўтирибди. Жин Шайтонваччани кўриши билан ҳушѐр тортиб, «буюрсинлар» дегандек қўл қовуштириб, таъзим қилди. Шайтонвачча унга бир ўқрайиб қўйган эди, жин дарров тушунди. «Ифлос жойини опанинг тилла тишли оҚзига тўҚрилади-да, ел
чиқаришни бошлаб юборди. Опанинг оҚзи каппа-каппа очилиб, эсноқ тута бошлади.
— Ўай-й-й, во-й-й, ҳай полвон йигит, сиззи кўрсамоқ, бўмай кетаман-да, яна дам соп
қўясизми, дейман. Шайтонвачча мудиранинг қулоҚига шивирлади:
— Бу ерда солиб бўмайди...
Опа «тушундим» дегандек эснай-эснай, Шайтонваччани биринчи синфга бошлаб
кирди. Болалар «сиз биз билан ўқийсизми?» деб Шайтонваччага пастдан қараб ишшайишди. Шайтонвачча ҳам уларга тепадан қараб кулиб қўйди. Синфдошлари унинг олдида боҚча болаларига ўхшарди.
— Қани, манови партага ўтириб кўринг-чи,— деди опа бўш жойни кўрсатиб. Шайтонвачча опа кўрсатган жойга зўрҚатталаб сиҚди. Болалар унинг бесўнақайлигидан қотиб-қотиб кулишарди.
— Ўай-й-й,— деди опа эснаб, — сиз биринчи синфга катталик қиларкансиз, иккинчига обкираман. Шайтонвачча парта-марта билан кўтарилиб, ўрнидан турди. Болалар кула бошлашди.
— Ўай-ҳай, полвон йигит, — деди опа шошиб, — парта жойида қолсин-а, у ѐқда бошқаси бор. Болалар бир амаллаб партани Шайтонваччадан ажратиб олишди. Шу пайт бир бола овозини борича чинқириб, йиҚлаб юборди.
— Вой-й-й, ари-пари чақди шекилли, — деб опа оҚзини каппа-каппа очиб бола билан овора бўлиб кетди. Қараса ҳеч гап йўқ. — Нима бўлди, дарровда уйдагиларингни соҚиндингми, болам, кетгинг келяптими, — сўради опа.
— Йўқ,— деди бола ҳиққиллаб,— анови акам биз билан ўқисин.
— Кўрдинг-ку, орқаси партага сиҚмаяпти сиҚса, ўзимам жон дердим-а, вақти бемаҳал дам-пам солиб турарди. Шайтонвачча муаллиманинг гап-сўзларидан билдики, бу синф болаларини у ўқитар экан.
Шайтонвачча боланинг ниятини дарровда тушунди. У медалларга илҳақ бўлиб, шайтонйиҚи қилаѐтган эди. Бу муҚамбирликдан Шайтонвачча яйраб кетди. Унга шунақалар ѐқади-да. Ўа, жони-дили! Шартта бўйнидан битта олтин медални олди-да, тантана билан боланинг бўйнига осиб қўйди:
— Бу сенга совҚа, мени ким яхши кўрса, мен ҳам уни яхши кўраман.
— ¤з-ўзимгами?— кўзлари чарақлаб кетди боланинг. У ниятига етган эди.
— Ўа, ўз-ўзингга.
— Вой нималар қиляпсиз, полвон йигит, мени ўқувчиларимни бунақа эркалатманг,
буни биттасидан қанча тилла тишу қанча узук тушадия!
— Қўѐвуринг, менда кўп... Ўали бунақаларнинг кўпини оламан.
Опа қўлдан чиқиб кетган анови олтинга ачиниб, Шайтонваччани иккинчи синфга
олиб кирди. Чемпион биз билан ўқир экан деб, бу ерда ҳам қарсаквозлик бўлиб кетди. Чемпион шоша-пиша битта партага ўтирган эди, яна ўхшамади. Дарсни кузатгани кирган комиссияга ўхшаб қолди.
— Чемпионингизни тўҚридан-тўҚри тўртинчи синфга олиб кираверинг, — деди бу синфнинг ўқитувчиси, — у боламас, кап-катта киши-ку. Бўйини қаранг...
— Э-э-э... — деб юборишди ўқувчилар норози бўлиб.
— Тагларига пастак курси қўйиб берамиз.
— Чемпион биз билан ўқий қолсин? — жикиллади бир қизалоқ,— чемпион билан
ўқиш бошқача-де.

43
ҳалиги қизга меҳри товланиб кетди:
— Шу ширин гапинг учун, — деб яна битта олтин медални қизга совҚа қилиб
юборди.
— Вой-й-й,— деб чапак чалиб қўйди мудира,— бу мани қизим бўлади, ҳар қалай,
бизга ҳам биттаси тегиб қолди. — Бер менга, йўқотиб қўясан, — деб қизининг қўлидан тортиб олди опа.
Ўаш-паш дегунча Шайтонвачча биринчи, иккинчи, учинчи синфларни орқада қолдириб, тўртинчи синфда пайдо бўлди. Аммо бу ердаги болалар ановилардек қарсак чалиб кутиб олмади. Биламиз бу болани, биринчи, иккинчи, учинчи синфларда ўқимаган, чемпион бўлса ўзига, синфимизни орқага тортади деб, қаршилик қилишди.
— Вой, болажонлар адашманглар, чемпионлар синфни пақат олдинга қараб тортади, ҳа, мени айтди дейсизлар, — деди опа куйиниб, — ишонинглар, мен бу болани ѐз бўйи, кечаю кундуз ўқитдим-а!
— Биламиз қанақа ўқитганингизни, исм-фамилиясини ѐзишни билармикан?
— Билади, нимага билмасин, биласиз-а, чемпион?
Шайтонвачча синфга кирганда ўқитувчи оппоқ бир нарса билан қоп-қора тахтага
бир нималарни ѐзиб турган эди. Шайтонвачча тап тортмай ўқитувчининг қўлидан ўша оқ нарсани тортиб олди-да, бир вақтлар катта акага қараб-қараб, ўрганиб олган ҳуснихат билан исм-фамилиясини ѐзиб ташлади.
Олдинига ҳайрон бўлиб қолган болалар, бирданига синфни бошларига кўтариб кулиб юборишди. Ўа, кўзларини доскадан уза олмай қотиб-қотиб, маза қилиб кулишарди. Хато ѐздиммикан деб Шайтонвачча орқасига ўгирилиб қарадию, қовун туширганини билиб, ўзи ҳам кулиб юборди. Ахир доскага «Шайтонвачча Шайтонов» деб ѐзиб қўйган эди-да. Ёзувни шошиб ўчирди-да, бир зум ўйлаб олгач, «Кавсаржон Ўожи ота ўҚли» деб ѐзиб қўйди.
— Саводига гап йўқ, — деди тўртинчи синф ўқитувчиси,— ҳазилниям боплар экан, қалай, синфда қолсинми? — деб сўради шогирдларидан?
— Балки ҳисобдан чатоқдир, — чуҚурлашди болалар.
— Аҳ, ҳа-а-а, ана энди қўлга тушдинглар — дея узундан-узун эснаб, болаларга қаради опа — ҳисобданми, ҳисобдан ҳаммайларни чирпирак қилиб ташлайди. Ишонмасаларинг, мусобақа қилинглар... Мени чалпак қилган-ку сизлар ким бўпсизлар.
— Бўпти...
— Мусобақа қиламиз.
Болалар шошиб, қўлларига калкуляторларини олишди.
— Полвон йигитга калкулятор керакмас, калласининг ўзи калкулятор. Олдинига
карра жадвалидан бошлаймиз, қани жавобини ким олдин айтаркин, сизми ѐки чемпионми:
— Олти карра саккиз? — Қирқ саккиз!
— Саккиз карра тўққиз? — Етмиш икки!
— Саккиз карра етти?
— Эллик олти!
Синфда нуқул биринчи бўлиб Шайтонваччанинг овози жаранглайверди...
Ниҳоят синф сув қуйгандек жимиб қолди. Болалар аниқ ютқазишди. ¤ртада Қолиб
Бу гаплардан Шайтонваччанинг
— Шайтонвачча.

44
— Яхши, — деди бу синф ўқитувчиси Шайтонваччага тан бергандек каттакон
бошини паст-баланд қилиб. Кейин болаларга қараб:
— Рухсатингиз билан янги ўқувчимизни мен ҳам бир синаб кўрсам, фақат сизлар
жим турасизлар, — деди. Синф сув қуйгандек жимиб қолди.
— Хў-ў-ш, масала бундоқ, ўҚлим, Аҳмад деган бола саѐҳатга чиққан эди, кун
иссиқда тўрвасидаги ош-овқати оҚирлик қилиб қолди. Ундан қутулиш учун бир соя жойни топди-да, ҳаммасини еб қўяқолди. Ана энди енгил бўлди, деди у суюниб ўзига- ўзи. Ростдан ҳам унга енгил бўлдими?
— Йўқ, устоз, ош-овқат борар эди тўрвада, энди ѐтар қорин деган ўрада,— деб Шайтонвачча шеър тўқиб юборди. Болалар ҳам, ўқитувчи ҳам маза қилиб кулишди. Нимагадир опа кулмадилар. Масаланинг жавоби у кишига ҳали етиб бормаган эди.
— Яна бир жумбоқ,— деди ўқитувчи,— қани айтчи, ўҚлим, устолга учта хира пашша қўнди, китоб билан бир урсам биттаси учиб кетди. Нечта пашша қолди?
— Ўамма нарсаниям тириги бошга бало бўлади, устоз, иккитаси ўлиб, биттаси қолди-да.
— Офарин, — деб ўқитувчи ўрнидан туриб кетди, кейин Шайтонваччанинг елкасига қоқиб,— Ўожи оталарнинг зурриѐтлари, шунақа каллали бўлади ўзи, — деб қўйди. Кейин болаларга:
— Ўожи отамизнинг шунақа ажойиб ва Қаройиб набираси бор экану билмай юрган эканмиз-да, қани уни ким ѐнига олади?
«Мен билан ўтирсин» деганлар кўп бўлди.
— Йўқ, — деди тўртинчи синф ўқитувчиси қатъий қилиб, — сезиб турибман чемпион биззи синфда зерикиб қолади, юқори синфларга ўтказиш керак. Иқтидорли болалар комиссиясининг раиси сифатида шуни таклиф қиламан.
Бу мақтовлардан оҚзи қулоҚига етган Шайтонвачча битта олтин медалини олди-да:
— Билдирган ишончингиз учун, — деб ўқитувчининг бўйнига осиб қўйди. Мендан сизга совҚа, устоз...
¤қитувчи жилмайиб, ўрнидан туриб кетди. Медаль у кишининг патнисдек кенг кўкрагида чой қошиққа ўхшаб кўринарди.
— Минг қилса ҳам Ўожи отанинг зурриѐтисизда, бувангизга ўхшаб қўлингиз очиқ экан, — деди у жилмайиб, — билишимча сиз халқаро мусобақада қатнашгансиз, шундайми?
— Шундай.
— Бундай нуфузли мусобақаларда алдашмайди, фақат соф олтин, соф кумуш беришади. Бунақа қимматли ҳадяни ололмайман, ўҚлим?
— Вой олаверинг устоз, томингиздан чакка ўтиб ѐтибди-ку, сотиб, тунука қиволасиз,— деди мудира опа. Бундан биттаси бизга ҳам тегиб қолди, ҳа...
— Гап ундамас, мудира қизим, оҚзига кучи етмаганлар раисимиз медалга сотилибди дейишлари мумкин. Бу яхшимас, орага шубҳа тушиб қолади...
Шундай қилиб, Шайтонваччанинг ўқиши ҳам шайтончасига чиллаки бўлиб кетди. Бир кунда синфдан-синфга кўчиб, ўн биринчи синфгача бориб қолди. Қараса, ўн иккинчи синф йўқ экан. Бунинг устига мактабга хоҳласа борадиган, хоҳламаса бормайдиган имтиѐзларга ҳам эга бўлиб олди. Аммо мусобақаларда мактабнинг шаънини кўтариб беришни талаб қилишди. Шайтонвачча жон деб рози бўлди. Шайтонвачча қолган олтин медалнинг биттасини мактаб директорига, яна биттасини кимгадир бериб, уйга қуппа-қуруқ қайтди... Спорт ўқитувчиси мактабда кўринмади. У қандайдир хашаки мусобақада қатнашиш учун кетган экан.

45
Шайтонваччанинг ҳовлига олтин медалларсиз шўппайиб, кириб келганини
кўрган кампирнинг жон-пони чиқиб кетди.
— Ўай, жуванмарг, олтинларинг қани? Қаққа ташлаб келдинг? Мен қари эчки,
қаттанам тақиб ол дедим-а, сенга? Сендан сўраяпман, бўйнинг узилгур?
Шайтонвачча жавоб бериш ўрнига шунчаки ишшайди.
— Вой, ҳа, куйдирган калла? Ўай чол, бунингиз яна муолажабоп бўп қопти-ку!
— Қўй, кўп бўҚилавурма кампир, кўнглимдаги иш бўпти,— деди чол бепарво,—
набирамиз сен билан мени эрта кунда дўзах азобларидан қутқарибди. У дунѐда ўша олтинларни қиздириб, олди-орқамизга жазиллатиб-жазиллатиб босишларини билсанг эди... Воҳ, у қандоқ ѐмон азоб-а! Сен унақа дунѐга ѐпишовурма, тезакка қўнган пашшадек...
— Сизга пақат шунақа гаплар бўлса, — жиҚиллади кампир.
— Қўѐвуринг, бувижон, — деди Шайтонвачча,— олтинлар ҳалол бўлса йўқолмайди. Бир куни ўз оѐҚи билан юришиб кириб келади...
ҚИШЛОҚДА ЯНГИ КИННАЧИ
(ѐки Шайтонвачча қўйган тузоқнинг ишга тушиши)
Ўожи отанинг уйига қўлида тоҚора билан оҚзини каппа-каппа очиб мудира опа кириб келди. Кеча эсноқ тутиб, оҚзи очилганича, ҳали ѐпилмаган эди. Уни кўриб, кампир яйраб кетди. Пешвоз чиқиб қучоқ очди. Минг йиллик қадрдонлардек омон- эсонлик қилди. Бу пайтда Шайтонвачча сигирга бир қучоқ ўт ташлаб, товуқ катагини чангитиб супуриш билан овора эди.
— Вой ўлай, полвон йигит ҳали шунақа ишларни ҳам қиладиларми, холажон, — деди у Шайтонваччага қараб.
— Ўа, — деди кампир, — полвон йигит қилмаса, ким қилади бу ишларни. Қизим бўлмаса, келиним бўлмаса... Яхшиям шу бор экан.
Улар сўрига чиқиб ўтиришди.
— Сабр қилинг, озгина қолди, полвон йигитга кимлар қизини бермайди, дейсиз... Мана кўрасиз, ўзлари совчи бўп келишади, ҳа қизимми олинг,— деб эсноқ аралаш кулди мудира. Мудира кулдими ѐки эснадими, кампир буни билмай ҳам қолди.
— ШундоҚ дейсизу, Ўожи отасига ўхшаб бу боламниям бири икки бўлмайдими деб қўрқаман. Бир кун мактабга бориб, бор-йўҚини шилдириб кепти. Ўазлакам бойликмиди. Жарақ-жарақ олтинлар-а! Кампир мудирага бир ѐмон қараб қўйди.— Сизам обсиз шекилли?
— Вой олмай мен ўлай, сиззи ҳали ҳеч нарсадан хабарингиз йўқ, шекилли? Уларингиз ҳеч қанақа тилла эмас экан. Ўа, эрта кунда миси чиқиб қолди. Қизимга сеп қилдириб ташлаб қўяй десам, заргар тушмагур роса устимдан кулса бўладими. Усти ярақ-юриқу ичи оддий жез экан.
— Шунақа денг, болагинамни алдашибди-да, қинҚир ишнинг қийиҚи чиқибди-да?
— Шунақа... Мен олдингизга бу учун келмадим холажон, бошқа иш билан келдим, — дея муаллима эснай-эснай ѐнидаги тоҚорани кампирга сурди.
— Айтмасангиз ҳам билиб турибман, айланай. — Авлиѐ экансиз, ҳа бош уриб келдим.

46
Шайтонвачча товуқ катагидан чиқиб, бет-қўлини ювар экан ичида кулиб қўйди:
«Тузоққа илинтириш мана бунақа бўлади, Хўжақишлоққа янги кинначи муборак бўлсин, бувижон», деб қўйди ичида. Яна кимсан, олий маълумотли кинначи...
Опа ҳафтада бир марта топган-тутганини кампирга ташлаб кетадиган бўлди. Бу пайтда Шайтонвачча тоҚорани очиб шакарсепти қатламани буклаб-буклаб, иштаҳа билан ер эди. Унга қараб опа деди:
— Ўай полвон йигит, кетар жафосига битта дам соп қўясизми деган эдим, қуруққамас, албатта, атаганим бор.
Шайтонвачча қатламани кўзи қиймай деди:
— Атаганингизни бувимга ташланг-да, ўзингизга ўзингиз дам соп кетовринг.
— Бундан бу ѐҚига ўз-ўзига хизматми?
— Шундоқ.
— Жин-чи жин у нима бўлади, мени ўз ҳолимга қўядими, энди?
— У энди сизга қулдек хизмат қилади. Касалларнинг ҳол-аҳволидан оз-моз
хабардор қилиб туради. Ўа, қулоҚингизга шивирлаб, айҚоқчилик қилади. Яна қўрқиб кетманг, ҳушѐр бўлиб ўтиринг.
— Вой, айҚоқчи деганингиз сал ўхшамаяпти, полвон йигит, котиба денг! — Э, қатлама егани қўясизми, йўқми?