ФОЖИА
(ѐки Шайтонвачча учун янгича ҳаѐтнинг бошланиши)
Шайтонвачча шайтон уйқусига кетса ҳам ошқозони уйҚоқ, оҚзи тимсоҳнинг оҚзига ўхшаб очиқ ѐтарди. Юраги «бер ейман, бер ейман» деб урарди. Оѐқлари нафси йўлида тўрт томонга тинмай танда қўярди. Кўзлари таомга тушиб, қўллари таомга етганда туққан онасини ҳам танимай қоларди. Шиори: «Сен демагин, мен дей, сен емагин, мен ей» эди! Шу тобда Шайтонваччанинг на думи, на қулоҚи ва на шайтон қошиҚи кўзига кўринди. Ачинмади ҳам. Унинг фикр-ўйи балойи нафсда эди. Ахир у оч-наҳор осмону фалакда учиб юрди. Очдан-оч қора ерга тушди. Ажинашамол ҳам бундоқ шайтонгарчилик қилишни билмади. Балки унинг аҳволи ҳам Шайтонваччаникидан баттардир. Нафси йўлида хас-хашакларни титиб юргандир?
Шайтонвачча қаерларга келиб қолдим экан, деб тўрт томонга синчков кўз ташлади. Чор-атроф дала, уфқ қизариб, офтоб кўтарилиб келарди. Қушлар сайрар, беданалар бири олиб, бири қўйиб «битбилдиқ» айтар... яқин ўртада сувнинг ѐқимли шилдираши
4
эшитиларди. «Оч қоринга қўшиқ на ҳожат» деганларидек бу куй ва наҚмаларнинг бирортаси Шайтонваччага татимади. Кун ботишда бир қишлоқ кўзга ташланди. Шамол ҳам шу тарафдан эсар, хўрозларнинг қичқириҚини, эшакларнинг ҳанграшини, итларнинг акиллашини олиб келар эди. Шайтонвачча ўйлади: «Модомики бу қишлоқнинг хўрозлари, товуқлари, эшаклари, қўриқчи итлари бор эканми, демак бу қишлоқ тўқ қишлоқ. Онаси айтар эди: — «Одамлар қайда бўлса — шайтоннинг ошқозони ҳам шайда!»— деб. Унинг димоҚи қозонда пишган сут, тандирдан узилаѐтган нон, паловхон тўра ҳидларини туйиб, кўзлари юмилиб кетди. Гарчанд бу шунчаки сароб бўлса ҳам.
Демак, тўкин ҳаѐт, Шайтонвачча учун нажот шу ѐқда.
Дарҳақиқат, шу томонда бир ажойиб ва Қаройиб қишлоқ бор эди. Бу қишлоқнинг
кўчаларида шайтон болалаб, жинлар изҚимас эди. Одамлари инсофли, диѐнатли, бир- бирларига меҳр ва оқибатли, сабрли, шукрли, қаноатли, меҳнаткаш... Уйдаги моллари нуқул эгизак туҚар. Албатта, биттасини Аллоҳ йўлида ҳадя қилар эдилар. Ердан оладиган ҳосилнинг ҳар ўн килосидан бир кило, юз килосидан ўн кило, минг килосидан юз кило ушр улашишар, кафсан беришарди. Шунгами далалар ҳар йили мўл-кўл ҳосилини аямас эди. Қурбон ҳайити кунлари ҳар бир хонадонда қурбонлик сўйилар (чунки улар шунга қодир), гўшти қўшни қишлоқлар, ҳатто, етимхоналар, ногиронлар, қариялар уйларигача бориб етар эди. Бу қўли очиқлик, меҳр ва оқибат, одатлар бошқа қишлоқларга ҳам аста-секин ѐйилиб борарди. Бу қишлоқдагилар Аллоҳнинг айтганларини қилиб, Аллоҳга етишган эдилар. ТўҚри, шоли курмаксиз бўлмаганидек, бу қишлоқда ҳам шайтони зўр амакилар, ичмаса тура олмайдиган алкашлар, миш-мишчи Қийбатчилар, нафси ўпқонлар бор эди.
Шайтонвачча ўрта қўлдек, жаннати шу қишлоққа жўнатилган куфр оламининг айҚоқчиси эди. У бу жаннати қишлоқни ўзагидан кемириши, одамлар ўртасидан меҳр ва оқибатни кўтариб, ўз салтанатини ўрнатиши керак эди. У «Думи тугуклар» мадрасасидан ана шу ишлар учун бадарҚа қилинган. Аммо Шайтонвачча зиммасидаги бу ишлардан бехабар, олдинда уни нималар кутаѐтганини билмасди. Кўзи очиқ кўрга ўхшарди.
У суви шилдираѐтган ариқнинг нариги тарафида кўча борлигини пайқади. Кўчага тушиб олсаѐқ, у ѐҚи қишлоққа бир қадам...
Шайтонвачча думи, қулоҚи ва шайтон қошиҚидан бўлак яна қанчадан-қанча имкониятлардан маҳрум бўлиб қолганини ҳали билмасди. У ариқдан ҳатлаб ўтаѐтганида сувда бир нима «лип» этиб кетганини кўрди. ¤гирилиб, қарайман деган эди, чалғиди. Хаѐлини бошқа нарса ром қилиб қолди. Кўчанинг кунчиқиш тарафидан тўрт-беш чоғлик хотин бошларида тоҚора, соллaна-соллaна келар эди. Кийимлари башанг. Шайтонвачча сездики, хотинлар тўйга кетишяпти. Тоғора тўла пишириқлар. Ўидлари шундоқ гупиллаб турибди. Демак қишлоқда базми жамшид бор экан-да. Хотинлар ижикишлашиб, кимнинг тоғорасида нима борлигини билгилари келар, бир-бирини саволга тутишарди.
— Қўшнижон, бошим қоронҚи-я, тоҚорангиздаги нима! Ўидларидан ичим тушай деяпти.
— Шакарсепти қатлама.
— Оҳ, оҳ, ўзимам шунақа бўлса керак деб ўйловдим...
— Мен сарѐҚли патир қилволдим.
— Меники қўшоқ сомса, қора қўчқорнинг чарвисидан...
Хотинлар нимагадир кўчани бошларига кўтариб кулишди. Шовқиндан эндигина
ранг берган тутларни чўқилаѐтган чумчуқлар дувва осмонга кўтарилди. Бу тарифу тавсифлардан Шайтонваччанинг нафси бамисоли аждаҳога айланди. «Оҳ, оҳ, нонушта

5
ҳам ўз оѐҚи билан келиб қолди-ку, ҳозир бу тоҚораларнинг рангини ўчирамиз-да, биз турганда одам болалари заҳарни есин». Шайтонвачча тупроқ кўчага тушиб, хотинларнинг истиқболига қараб юрди. Шу пайт хотинларнинг кўзи Шайтонваччага
тушиб, кутилмаганда қий-чув бошланиб қолди:
— Вой хотинлар, анови шармандани қаранглар...
— Вой-й-й...
— Овратингни ѐп-а, ҳа осилтирмай ўл!..
— Секинроқ хотинлар, кўзимизга кўринаѐтган шайтон бўлмасин таҚин! Бунақа
пайтда такбир айтиб, уни пақат тошбўрон қилиш керак. Ўожи ота шунақа деганлар. Хотинлар тоҚораларини ерга қўйиб, Шайтонваччани кесакбўрон қилиб қолишди. Кесаклардан бири Шайтонваччанинг нақ икки сони ўртасига келиб тегса бўладими.
Ўай... ҳай... Бечора оҚриқнинг зўридан, қандай қилиб ариқдан сакраб ўтиб кетганини ҳам билмай қолди. Шу аҳволда ҳам сув ичида яна бир нима «йилт» этиб кўзига кўриниб кетди. ОҚриқ шу қадар забтига олдики, Шайтонвачча бир жойда туролмай қолди. Бутун вужудига ўт кетгандек аъзои бадани жазиллади. Устига-устак қулоҚи шанҚиллаб, боши лўқиллай бошлади. Кўзларидан ѐш қуйилиб, бўҚзидан аллақандай нотаниш овозлар чиқди. Гўѐ жони ҳозир чиқиб кетадигандек. Илгари у ҳеч қачон бунақа аҳволга тушмаган эди. ОҚриқ нималигини билмас эди. Ўатто онаси тош билан уриб, бошини пўла қилганда ҳам, думи билан қулоҚи кесилиб, замбаракка қўйиб отишганда ҳам, не-не барзанги шайтонлар ўласи қилиб тепкилаганда ҳам чидаган эди...
ОҚриқ... у одам болаларига Аллоҳ томонидан берилган бир неъмат эканини Шайтонвачча қайдан билсин. ОҚриқ борки одам болалари ўзларини иссиқдан, совуқдан, турли-туман балою офатлардан ҳимоялашади. Кундузлари юрганда оѐҚининг тагига қараб, кечалари чироқ ѐқиб юради. Сафарга чиқса эҳтиѐтдан малҳамлар, ҳабдорилар олволади. ОҚриқни ҳис қиладики, дўзах азобларидан қўрқади. Гуноҳ ишлардан тийилади. Бировнинг ҳақини емайди, дилини оҚритмайди, бекордан-бекор қон тўкмайди. ОҚриқ жасадга ҳам, иймонга ҳам бир қалқон. Муҳофаза қўрҚони. Аммо оҚриқ деганлари кишини кўз кўриб, қулоқ эшитмаган пасткашликларга ҳам йўллаши мумкин. Кутилмаганда, кўкракка пичоқ тиралганда, бўйинга сиртмоқ тушганда жон ширин кўриниб, одам боласи Ватанини ҳам, дўстларини ҳам, ҳатто, бола-чақасини ҳам сотиб юбориши мумкин. Аслида оҚриқ жасадни ҳам, иймонни ҳам синайди. Шунинг учун ҳам Аллоҳ бандасига дард юборади. Бандаси гоҳо иситмада куйиб-ѐнади. Ўаво етмай бўҚилади. Гоҳи аъзои бадани пичоқсиз ҳам тилка-пора бўлади. Иймонли одамгина синовларга бардош беради. Дардни бердинг, давосини ҳам бер деб, ¤зига ѐлворади. Гуноҳларига тавбалар қилади. Нажотни ¤зидан кутади. Бундай ҳолларда кофир ҳам Худони эслайди, аммо, «мен сенга нима ѐмонлик қилувдимки, мени қийнайсан, қайси гуноҳларим учун» деб Яратганга исѐн қилади. ОҚриқ шундай бир мўъжизаки, одам руҳи то Аллоҳга қайтгунча жасадни имтиҳонда ушлаб туради. Шундай бир улуҚ мўъжиза Шайтонваччанинг жисми жонига кириб келди. Энди у бундан бу ѐҚига ота-боболарига тортиб, исѐнчилардан бўлиб қоладими, ѐ?.. Бу ѐҚини ҳаѐт кўрсатади...
Шайтонваччани тинмай нари олиб бориб, бери олиб келаѐтган оҚриқ чекингандек бўлди. Чор-атрофдаги нарсалар кўзига бир чиройли кўрина бошлади. Аммо нималар бўлаѐтганига ҳамон тушуна олмай гаранг. Боши ари уясидек Қувиллайди. Тўрт томонга аланглаб, ўзича атрофдан нажот излайди. У илгари ҳам одам болаларини кўрарди, аммо, одам болалари уни кўрмас эди. Хаѐлига нима келса ўшани қиларди. Хоҳласа одам болаларининг олдидаги овқатини тортиб ерди, хоҳласа уларни бир-бирига қайраб, жиққамушт қиларди. Ўеч ким унга ҳай нима қиляпсан, демасди. Бояги хотинлар бўлса

6
Шайтонваччанинг кўзига бақрайиб туриб, кесакбўрон қилди. Нимага бундай бўлди? Илгари ҳеч бунақа бўлмас эди-ку? Шайтонваччанинг боши Қовлаб, хаѐлига нималар келмади, дейсиз. Бир нималарни ўзича тусмоллай бошлади. Ўа, ҳа, бундан чиқди... Шайтонвачча кўзга кўринадиган бўлиб қолибди-да. Бу кўргиликлар, азобларнинг бари боя сувда кўринган «шарпа»нинг иши бўлмасин таҚин?! Балки у бирон-бир барзанги шайтондир. Уни боплаб лақиллатаѐтгандир... Чучварани хом санабди. Тузоққа
илинадиган аҳмоқ шайтон йўқ!
Бояги оҚриқ Шайтонваччанинг юрагига қўрқув ҳиссини ҳам солиб қўйган эди.
Аслида қўрқув ҳам Аллоҳнинг бир неъмати! Қўрқув оҚриқнинг боласи. Йўлга кира бошлаган гўдак йиқилиб, жони оҚрийди. Кейинига ҳушѐр бўлиб қолади. Қўрқув кутилмаганда фалокатларнинг хабарчисига айланади. Ер бетида бирон-бир тирик жон йўқки қўрқувни билмасин. Қўрқувнинг «ҳадик», «гумон» деган ошналари ҳам бор. Лекин одам болалари фақат битта зотдан қўрқиши керак. У ҳам бўлса Аллоҳ! Аллоҳдан қўрққан одам Роббисининг айтганини қилади. Унинг йўлидан юради. Шайтон кўчаларига қарамайди. Бундайларнинг жони ҳам, моли ҳам омонда бўлади. Доимо Аллоҳнинг ҳифзи-ҳимоясида умргузаронлик қилади. Бу дунѐда Аллоҳдан ўзга яхши паноҳ йўқ! Ўа, қўрқув одам болаларига қайсидир маънода Аллоҳни танитади. Аммо «қўрқув», «ҳадик» ва «гумонлар»нинг иккинчи бир хизмати ҳам бор. У шайтон учун ўқланган бир тўппонча. Шайтон одам болаларини йўлдан уришда пичоқнинг сопини ўзидан чиқаради. «Худо олдида гуноҳкор бўламан деб ҳадеб қўрқаверма, тавба қилсанг кечиради, карами кенг» дейди. Шайтон гумон билан тўҚрини ўҚрига, ўҚрини тўҚрига чиқаради. Қўй оҚзидан чўп олмаган одамни ҳадик билан қўлига пичоқ тутқазади. Қон тўкдиради.
Бундан бу ѐҚига Шайтонваччамиз нима қилади энди?
Шайтонвачча минг бир ҳадик ва гумонлар билан ариқ бўйига қараб юрди. ¤зидаги қўрқувни енгди ҳам, енгмади ҳам. Лекин қандай бўлмасин барибир «душмани»дан ўч олишга ўзида куч топди. Бошқа иложи ҳам йўқ эди. Аслида бор ҳақиқат уни шу ариқ ичида кутар эди. Сув тутлар соясида бахмалдек ялтираб, эшилиб-эшилиб оқар, аммо яқин атрофда бирон-бир тирик жон кўринмасди. Шайтонвачча тепадан туриб, сувга бўйнини қўрқа-писа чўздию азойи баданига яна титроқ кириб кетди. Биров уни қаттиқ силкитгандек бўлди. Ажабо, сув ичидан кўзлари катта-катта, икки юзи шишиб чиққан, пешанаси дўнг бир бола қараб турарди. Шайтонвачча шошиб, ўзини четга олди-да, ура қочди. ¤зича ҳалиги бола орқасидан қувиб келади деб ўйлади. Юраги дук-дук уриб, анча нарига бориб қолди. Лекин бола қувламади. Ўатто ариқнинг ичидан чиқмади ҳам. «Мендан қўрқяпти» деб ўйлади Шайтонвачча. Анча ўзини босиб олиб, битта кесакни олиб шу ѐққа қараб отди. Кесакдан қурбақалар чўчиб, сувга сакради. Бу ҳолдан Шайтонвачча баттар ҳайратга тушди. Ахир у умрида кесак отиб кўрмаган эди-да! Бу ишни у бояги хотинлардан ўрганиб қилди. Бундан чиқди Шайтонвачча ҳам кесак отиб бировларнинг жонини оҚрита олар экан-да. У сал дадиллашган эди, қўрқув чекинди. Иккиланмай ариқ томон дадил юрди. У ариқ ичидаги ўша бола билан орани очиқ қилиб олмоқчи бўлди! У кела солиб ариқ ичига жаҳд билан тикилдию, бирдан ҳафсаласи пир бўлди. Сув ичидан шунчаки битта қишлоқ боласи унга қараб турарди. Шайтонвачча ота- онасига эргашиб бозорга келиб-кетиб юрган бунақа болаларнинг кўпини кўрган. Фақат, сувдаги бола Қалатироқ... шир яланҚоч. Шайтонвачча уни уятсизга чиқариб, бошини ликиллатди. Қўлини бошига шох қилиб, «ҳув-ҳув»лаб сакради. Охири ҳалиги боланинг афтига тупуриб юборди. Ана энди унинг жаҳли чиқади деб ўйлади. Аммо Шайтонвачча қандай жиннилик қилган бўлса, у ҳам худди шундай жиннилик қилди. Шайтонвачча

7
турган жойида ҳайрон бўлиб туриб қолди... Шу пайт шамол қўзҚалиб, сув чайқалди. Бола кўринмай кетди. Тут шохлари, нари бориб бери келди. Кимдир Шайтонваччанинг
қулоҚининг тагида шанҚиллади:
— Жинниликни бас қил, Шайтонвачча. Сувдаги сенинг аксинг бўлади. Ўа, ўзингни
ўзинг масхаралаяпсан. Яхшилаб билиб ол. Сен энди Шайтонваччамас, одамшайтонсан... одамшайтон... одамшайтон... Одам болаларига ўхшаб авратингни ѐпиб юрмасанг, ановундак кесакбўронга учрайверасан. Бу аҳволда одам болалари сени тутиб олиб, жиннихонага тиқишади. Эсингни борида авратингни ѐп... Одамшайтонлик ўзларига муборак бўлсин! У ѐқда одамларга қайиша-қайиша, ниятингга етдинг.
— Э, Ажинашамол, ўзингмисан, қариндош? — ¤зимман...
— Айтган гапларинг ростми?
— Рост...
— Унда тупурдим ҳаммангга. Мадрасага миллионта шайтон сиққан, битта мен сиҚмадимми? Шу ҳам шайтончилик бўлдими? У қулоқ, бу қулоҚинг билан эшитиб ол. Мен ҳали раисларингга кимлигимни кўрсатиб қўяман, ҳа...
— Энди одам болаларига ўхшаб ҳар қанча нолисанг ярашади, қариндош.
— Бўпти, бор тошингни тер, қулоҚимнинг тагида кўпам пашшахўрда бўлма...
— Кошкийди мен ҳам сени овозингни эшитмасам, турқингни кўрмасам... Шайтонвачча бу гапдан ҳушѐр тортди. Мадрасадагилар Ажинашамолни унга
ѐрдамчи қилиб юборганига яна бир марта ишонди. Шайтонвачча дарров устомонликка ўтди:
— Э, сен мени кўряпсанми, Ажинашамол, мен бўлсам сени кўрмаяпман?
— Одамлар қачон шайтонларни кўрган? Сен жа нари борса малайларимиз — жинларнигина кўришинг мумкин.
Шайтонвачча Ажинашамолнинг гапларига бир ишониб, бир ишонмай, қайта-қайта сувга тикилди. Ажинашамол алдамаѐтган эди. Э, воҳ... шалпанг қулоқлари ўрнидан аллақачон чучвара қулоқлар ўсиб чиқибди? Кўзининг ичи илгари кўм-кўк бўларди, энди одамларникига ўхшаб қоп-қора бўп қопти? Шайтонвачча бирдан уят жойига кўзи тушиб қолди. Вой бў-ў-ў... бояги хотинлар бекорга уни кесакбўрон қилишмаган экан-да. У чор- атрофга аланглади. Биров кузатмаяптими, ишқилиб? Шайтонваччанинг вужудида «оҚриқ», «қўрқув» билан бирга «уят» ҳам пайдо бўлган эди. Уят дегани кўзга кўринмас ҳарир кўйлакка ўхшайди. Уни на кўриб бўлади, на ушлаб. Кимки уни ихлос билан кийса авратини беркитади. У иймонли одамлар учун тўзимайдиган либос. Иймонсизлар учун эса... Уят билан иймон эгизак. Ўасан-Ўусан, Фотима-Зуҳра. Шундай қилиб Шайтонваччада уят ҳам пайдо бўлди, иймон-чи? Ана шундан келинг!