Эркин Малик
Шайтонваччанинг найранглари (Маърифий
қисса)
Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм
«ОСМОНИ ҲАФТУМ»ГА ЙЎЛ
(ѐки Шайтонваччанинг шундай деб ўйлаганлари)
Тўпга қўйиб отилган Шайтонвачча тун қўйнида учиб борарди. Тақдир уни яна қайдан-қаѐқларга элтяпти, ўзи ҳам билмас эди. Инон-ихтиѐри ўзида эмас ҳозир. Инон- ихтиѐри замбаракнинг оғзида қолиб кетди. Олдинига «Думи тугуклар» мадрасасининг катталарига ер бўлиб, тупроқ бўлиб, хўп ялиниб-ѐлворди. Ёшлик қилиб қўйдим деб, росмана кўз ѐшларини тўкди. Мадрасада овоза бўлган ишларию, мақтов ѐрлиқларини писанда қилди. Бўлмади. Шунақа бўлганмиди, дейдиган инсофли шайтон топилмади. Икки қўлию, икки оѐҚини жуфтлаб, замбаракка тўғри қилишди. Шунда ҳам у бўш келмади. Катталарнинг башарасига яхшилаб тупурди. «Сенларга тиз чўкиб яшагандан, тик туриб ўлган яхши» деб охирги сўзларни ирода қилди. Унинг бошига тўқмоқ билан туширишди. Исқоти замбаракнинг қувуридан шувиллаб қайгадир тушиб кетди. Шу пайт оѐҚининг тагида шундай бир ўт чақнадики, қувур ичидан отилиб чиқиб, ўзини осмону фалакда кўрди. Қулоқлари тагида шамол Қувиллайди. Вужуди ўт бўлиб ѐниб боряпти. Чор атрофда юлдузлар. Тепада тўлин ой. Шайтонвачча бу осмон ѐритқичларини бунчалар яқиндан кўрмаган. Уларга бунчалар мафтункор қарамаган. Қараганда нима? Жони ором олиб, қорни тўйиб қолармиди? ШундоҚам қайга кетаѐтганини билмайди.
Онаси уни ўзидан нари қилиш учун у деб, бу деб «Думи тугуклар» мадрасасига жўнатиб юборди. Мадрасадагилар шунчаки кетга тепишни ҳам унга раво кўришмади, замбаракка қўйиб отишди. Модомики, одамларнинг айғоқчиси деб унга айб қўйишган экан, қайси тарафга қандай отишлари мумкин? Одамларнинг жони ўлгандан кейин қаѐққа қараб учади? «Осмону ҳафтум»га, яъни Еттинчи осмонга!
Товонидан зарба еб осмону фалакда учиб бораѐтган Шайтонваччанинг рўпарасида қорайиб бир нарсалар кўринди. Еттинчи осмон деганлари шу бўлса керак деб ўйлади. Олдинига ўтдек қизиб бораѐтган аъзою баданига муздек ҳаво урилди. Бирам ѐқиб кетди, бирам ѐқиб кетди.
— Вой-ей, — деди яйраб-яшнаб, — Еттинчи осмон деганлари ажойиб жойга ўхшайди-ку, онам бўлса бу осмондан мени қўрқитгани-қўрқитган эди. Ўаволарининг ютими бирам ѐқимли...
Сал ўтмай муздек ҳаво, ѐмҚир томчилари билан алмашди. Уни учириб бораѐтган ўт- учқунлар ўчди. Шайтонвачча сувга тушган мушукдек бўлди-қолди.
— Э... Еттинчи осмонга киришдан олдин чўмилтириб олишяпти шекилли. Ўа у томонларга нопоклар қўйилмайди. Ана тартибу ана интизом. «Думи тугуклар» мадрасасида ҳамма нарса палапартиш. Ўаммаѐқ ҳаром-хариш... Шунга сираям ишлари юришмади. Кунлар ҳам бир кун ундоқ, бир кун бундоқ. Бир қарасанг тараллабедод, бир қарасанг қува-қув... Оҳ, аҳ... Бу ернинг фаришталари момиққина, юмшоққина эканми?
Бу дунѐдаги жамики қурт-қумурсқа, инсу жинларни ризқ-насибаси билан яратган қодир Аллоҳ Шайтонваччани ҳам бенасиб қилмаган эди. У бор-йўғи ѐмғирли булутларга рўбарў келиб қолган эди, холос. Аллоҳ шунчалар ҳакимки тақдирдаги ишларнинг бирини иккинчисига сабабчи қилиб қўяди. Шайтонвачча булутларга тасодифан тўғри келиб қолмаган эди, албатта. Бу ѐруғ дунѐда умуман тасодифлар бўлмайди. Ўамиша Худойи
2
таолонинг айтгани бўлади. Нодонларгина тасодиф деган гапларни ўйлаб топадилар. Ўар нималарни бичиб, тўқийдилар. Шайтонвачча ўзича Еттинчи осмонни хаѐл қилган
эди. Нотавон кўнгилга қўтир жoмашов...
Шайтонваччанинг осмону фалакда учиш йўли поѐнига етган, ѐмҚирли булутлар уни
ўзига келтириб, муздеккина қилиб, пастга томон йўллаган эдилар. У ерга бамисоли отилган тошдек шитоб билан тушиб борарди. У ўзини ҳарчанд ўнглаб олишга уринмасин, ихтиѐри ўзида эмас эди. Бу тушишда ҳали замон ерга урилиб, парча-парча бўлиб кетишини ўйлар, туққан онасининг гўрига ғишт қалар эди:
— Ўа, мени туғмай тўлғоқда кетсанг бўлмасмиди, она... Думимни тугиб, шайтон бўл деб жўнатган мадрасанг билан қўшмозор бўл. Кўз кўриб, қулоқ эшитмаган азобларга туққан экансан мени...
Шайтонвачча шайтонлигига бориб, Аллоҳга таваккал қилишни билмас, баъзи одам болаларига ўхшаб ношукр эди. Шайтонлигига бориб эрта кунда ўзини-ўзи ўлимга бичиб қўйган эди. Нажот келиб қолишини билмас эди.
Шу пайт қизиқ бўлди. Ерга калла қўйиб бораѐтган Шайтонвачча бирдан ўнгланди. Бир жойда чирпирак бўлиб айлана бошлади. Гўѐ беланчакка тушиб қолган-у, шу чирпирак бўлиб айланиши чатоқ. Шу пайт бурнига таниш бир ҳид урилди. Онасими? Ўозиргина гўрига ғишт қалаб турган эди-я. Бўрини гапирсанг қулоғи кўринади деб... Онаси Шайтонваччани мадрасанинг олди талабаси бўлади, сени туғиб, тарбия қилган онангга балли, деган мақтовлар олиб келади деб умид қилган эди. Боласининг думи билан қулоғи кесилиб, шармандаю шармисор бўлганини эшитиб қолдимикан?.. Мана энди бу ѐҚига онасидан кўрадиганини-кўради. Шуларни ўйлаб Шайтонвачча тусмол билан тилѐғламаликка ўтди.
— Вой онажон, исларинг бирам ѐқимли, ҳозиргина сени соғиниб, йўқлаб турган эдим. Зийраксан-да ўзинг... Ер тагида илон қимирласа биласан.
Шу пайт тепадан момақалдироқдек бир овоз гумбyрлаб қолди: — Мен онанг эмасман...
— Э-э-э... унда кимсан, қариндош?
— Ажинашамолман, Ажинашамол...
— Э, Ажинашамол бўлсанг мен сени сал-пал биламан. «Думи тугуклар» мадрасасида устаи калондан пешонасига чертки еб Ажинашамол бўп қолганлардансан шундайми?
— Бўлса, бордир...
— Билмасанг билиб қўй қариндош, камина «Думи тугуклар» мадрасасининг машҳур миллион биринчи талабаси бўламан. ¤ҳ-ҳў... мени шаънимга ҳар куни зиѐфатлар бериларди. Карнай-сурнайлар чалинарди. «Яшасин миллион биринчи, яшасин миллион биринчи!» — деб мақтовлар айтиларди.
— Унда бу ѐқларда ипидан узилган варракдек нима қилиб учиб юрибсан?
— Шу десанг, тилим бошимга етди, қариндош. Ўа, каллам зўрлик қилиб кетди. Мадрасадаги ҳамма илмларни ўрганиб бўлдим, каттаю кичик мансабларни ҳам. Шундан кейин мадрасадагилар қолган илмни Еттинчи осмонда оласан деб шу ѐққа учириб юборишди. Ўозиргина малоикалар мени чўмилтириб, поклаб туришган эди...
— Қулоққа лаҚмон осма, — деди Ажинашамол гулдураб, — шайтонларга у ерга йўл бўлсин, у ѐққа фақат Аллоҳнинг суйган бандалари кўтарилади. Биз шайтонлар у ернинг яқинигаям бора олмаймиз, ҳидиниям ҳидлай олмаймиз...
Шайтонвачча кўп гапириб, қовун тушириб қўйганини сезиб қолди. Ўа, кўп гапирсанг кўп янглишасан деб танбеҳ беришарди мадрасадагилар. Иш билмаганни

3
билаги тинч, гап билмаганни қулоҚи тинч. Дарров Шайтонвачча аҳволини ўнглашга
ўтди:
— Ўа, энди сен минг қилса ҳам дунѐ кезиб, дунѐ кўрган Ажинашамолсан. Сир
бўлмаса айт-чи, мен унда қаѐққа кетаѐтган эдим, қариндош?
— Қаѐққа бўларди, қора ерга-да!
— Ажалинг етди, дегин?
— Шундай, ҳозир ташлаб юборсам, ѐ сувга чўкиб ўласан, ѐ бирон-бир дарахтнинг
шоху бутоҚларига санчилиб, қузҚунларга ем бўласан.
— Қўй-е, сен мени шу кўйга солиб қўймассан, қариндош. Азозил бобомиз ҳаққи бир
иложини қил. Менда ҳам қолиб кетмас...
— Ихтиѐрим ўзимда бўлганда нима қилишни ўзим билардим-а, минг афсуски сен
бош оҚриқни ерга эсон-омон обтушишим керак. Ана шунақа...
— Э, буюрилганман дегин, — бирдан Шайтонваччага жон битди, — бўл, буйруқни
бажар, бўлмаса, сен билан ади-бади айтиб ўтиришга вақтим йўқ, ерда мени муҳим ишлар кутяпти, ҳа!
Ажинашамол жаҳл билан Шайтонваччани чирпирак қилиб айлантирдию, кўм-кўк майсалар устига чўзилтириб кетди. Шайтонвачча анча вақт ўзига кела олмай ѐтди. Боши айланиб, кўнгли айниб, бир аҳволда кўзини очди. Чор-атрофга аланглаб, ҳов нарида хас- хашакларни тўзҚитиб, кетиб бораѐтган Ажинашамолни кўрди. Жон-жаҳди билан унга муштини дўлайди:
— Нокас ўлгур, бундоқ зиѐфат қилишни ҳам билмадинг, яна буюрилганмиш. Садқайи шайтон кет-е...
— ¤зингни бос, — деди Ажинашамол, тепадан гулдyраб, — мен сенга ҳали кўп керак бўламан.
Шайтонвачча бундай пайтларда қошиғини нари-бери суриб, думини силаб, қулоҚини қашлаб, ўй суриб қоладиган одати бор эди. Шундай қилса калласи ишлаб, хаѐлига дурустроқ ўйу бир нималар келиб қоларди. Во дариҚ, қўлига на думи, на шалпанг қулоғи ва на шайтон қошиғи илинди?! Қайларда қолдийкин унинг чиройли думчаси? Шалпанг қулоқлари-чи? Шалпанг бўлсаям бутун дунѐнинг хабарини эшитарди! ЁҚ ичида яйраб, нафсини жавлон урдирадиган шайтон қошиҚи-чи?