Sam Mcmurray (Сам Мкмуррау) Sam Mcmurray (Сам Мкмуррау)