Valentin Velkov (Валентiн Велков) Valentin Velkov (Валентiн Велков)