ШУКРОНАЛИК ТУЙҒУСИ БИЛАН ЯТТТАНГ
Уйқусиз тунларингизнинг бир сониясини тасаввур қилинг. Сиз эса эрталаб жуда вақтли туришингиз керак. Йегаки, эртанги бўладиган мажлисда асосий маърузани сиз ўқийсиз. Соат қўнғироғи сизни уйғотди. Агар шуни уйқу деб бўлса, сиз дарҳол туриб, душ қабул қилиб, тезгина нонушта қилиб олиб кўчага отиласиз. Кўчада одамлар гавжум, сиз ҳам шу оммага қўшилиб кетасиз.
Кун ниҳоятда ёмон бошланди. Ҳа, кўпчилик шундай дей- ди. Жуда озчилик. "йўқ" дейди. Менимча, бу одамлар ҳаётга ўзгача кўз билан қарайдилар. Улар "шукроналик туйғуси" билан яшайдилар. Баъзи одамларнинг ухлашга краватЛари
120
йўқ, баъзиларнинг ҳатго уйлари йўқ, кўчада яшайдилар. Улар ҳам эрталаб уйғониб яшаш учун ишлашга борадилар. Улар ахлат яшикларидан егуликлар, исиниб олиш учун кийим- кечаклар қидирадилар. Бу мисолларни келтиришдан мақсад - биз ўзимизда бўлган нарсага шукр қилишимиз керак. Нега- ки, бундан ҳам батгар, ёмон бўлиши мумкин. Демак, шукр қилишга ҳамма вақт сабаб бор. Агар сиз шукроналик туйғу- сини ҳис қилсангиз, сизда ҳаётдан қониқиш пайдо бўлади, ўзингизни бахтли сеза бошлайсиз.
Ҳаёт - бу жумбоқ. Ўзи жуда қийин аҳволда яшашига қарамай, бошқаларга ёрдам қўлини чўзадиганлар бор. -Қачон бировга ёрдам берсангиз, ўзингизни яхши ҳис қила бошлайсиз. Негаки, бировга ёрдам берган вақтингизда ўз муаммоларингизни ўйламайсиз. Бошқалар сиздан-да оғир аҳволдалигини кўрасиз. Ҳамма вақт фикрингизни
жамлаб, муаммога эмас, унинг ечимига қаратинг ва "шук- роналик туйғуси" билан яшанг.
Тереза она бунга ёрқин мисол бўла оладш Бутун умр муҳтожларга ёрдам берди. Натижада ўзи ҳам муҳаббат- ни ҳис қилиб, ҳаётдан мамнун яшади.
Ҳаётингизда муҳим бўлган нарсалар тўғрисида ўйланг. Улар оила, иш, дўстлар, ҳис-туйғу органлари (сезиш, би- лиш, куриш, эшитиш) ва компьютер. Буларсиз сизнинг ҳаётин- гиз қандай кечишини тасаввур қилиб кўринг. Уларнинг ном- ларини қогозга ёзинг, ўзингизни жуда яхши ҳис қилишингиз- га ҳайрон қоласиз. Ким биландир фикрларингизни бўлиш-
4сангиз, ўзингиз яхши бўлиб борасиз. Сиз қанча одамларга берсангиз, ҳаёт сизга шунча беради. Бирон нарса сахийлик- дек болалар характерини шакллантира олмайди.
УМР ДАВРЛАРИ
Биринчи қисмда биз таъкидладик:
»
А) Ҳаёт - ҳамма вақт ўзгариб турувчи башорат қилйн- ган занжирдир.
121

Б) Биз учун ягона ва мунтазам давом этувчи омил - бу бизнинг ҳис-туйғумиз ва ҳаётқарашимиз.
В) Инсон сифатида ҳаётда ҳамма нарсага нисбатан ўз позициямизга эгамиз. Бу нимани танлашимизни аниқлаб беради. Танлов натижани аниқлайди. ^
Иккинчи қисмда:
A) Ҳаёт ва бизнес - бу худди йил фасллари каби нарса. Б) Сиз йил фаслларини ўзгартира олмайсиз. Сиз ўзин-
гизни ўзгартира оласиз.
B) Биз ўқишимиз, ўрганишимиз керак бўлган ҳаёт
мактаби - қишни енгиб ўтиш.
' Г) Қиш сизга кучлироқ, ақллироқ ва яхшироқ бўлиш-
га имкон беради. Қишни ўзгартира олмайсиз, ўзингизни ўзгартира оласиз.
Учинчи қисмда:
A) Баҳор - бу экин майдонларининг билим, куч билан ишлаш учун экинга тайёр вақти.
Б) Баҳор бизға агар эксак, албатта ҳосилни ўриб олиш- да ҳар бир ҳаракатимиз эвазига ошиғи билан қайтишига ваъда беради.
B) Ҳар биримизга шунақа баҳордан ўз улушимиз бе- рилган. Баҳорингиз шунчаки ўтиб кетишига йўл қўйманг. Энди асосий бўлган қисмни гапириб ўтамиз. Унда эк- кан экинимизни бутун ёз- давомида ҳимоялаш ва ўсти-
ришни ўрганамиз.
Шуни билингки, сиз уруғни эккан заҳотиёқ, серғайрат
қўнғизлар ва заҳарли бегона ўтлар уни босиб, меҳнатин- гизни йўққа чиқармоқчи бўладилар. Эҳтиёт чорасини кўрмасангиз, улар бунга эришадилар.
Бу дарсимиз иккита сўз воситасида аниқланади: би- ринчиси - "Ҳамма яхши нарсага ҳужум қилинади".
Мевали дарахтга тош отилади. Бунинг сабабини мен- дан сўраманг. Нега бунақа бўлишини мен ҳам билмай- ман. Лекин бу ҳақиқат эканини яхши биламан. Ҳақиқат- га тик қаранг.
122

Иккинчиси - "Барча қадрли нарсалар ҳимоя қилини- ши керак". Ижтимоий бойликлар, ишчи ва ҳоказо. Ҳам- маси ҳимоя қилиниши шарт. Боққа ёз бўйи қараш керак. Бўлмаса, ҳеч қанақа бойликка эга бўлмайсиз.
Агар боғингизни қатьийлик билан парвариш қилсан- гиз, зарарли нарса сизнинг меҳнатингиз мевасини пай- ҳон қила олмайди.
УДДАБУРОНЛИК
Удцабуронлик дангасаликдан кўра яхшироқ.
Олган ишингизни яхшироқ даражада бажариб топши- риш - мўваффақиятга эришиш дегани.
Уддабуронлик эртанги кунимизга умид бағишлайди.
Катта пул бўлиши ҳали ҳеч нарса эмас. Нега ўзингиз истаган томонга.интилтирадиган яхши бир молиявий ре- жангиз йўқ?
Бахт - келажакка қолдириладиган нарса эмас, бахт - бу ҳозир бугунги кунда шаклдантирилиши керак бўлган нарса. Бахт тўсатдан пайдо бўлмайди. У сизнинг иста- гингиз. Бахтни ҳозир ярата бошлашингиз лозим.
УМР ДАВРЛАРИ
Тўртинчи қисм:
A) Ёз - бу имтиҳон вақти. Мевали дарахтга тош отадилар.
Б) Барча бойликлар ҳимоя қилиниши керак.
B) Ёз бўйи боғни парвариш қилиш лозим. Агар қил- масангиз, сиз ҳеч қанақа бойликка эга бўлмайсиз.
Азизлар, энди охирги қисм куз, яъни куз ҳосилни йи- ғиш, баҳордаги меҳнатимиз натижасини кўриш ойидир. Куз - бизга тўртинчи асосий дарсни беради. Биз бу дар- сни ҳам ўрганишимиз керак. Агар яхши ишлаган бўлсак, ҳосилни ҳеч қандай шикоятларсиз, шукроналик билан
123

ўриб олишимиз керак. Акс ҳолда ҳеч нима ололмайсиз. Ҳаётнинг ҳар бир соҳасида бир қонун ҳукм суради: ни- мани эксанг, шуни ўрасан.
Бу қонунни доим ёдда сақланг. Табиат қонунининг ҳисоб- китоби адолатли. Мана шу тарзда ўз ҳосилингиз учун бар- ча жавобгарликни, масъулиятни бўйнингизга олинг. Ҳаёт масъулиятларини ўз бўйнига олиш - инсон тафаккурининг ёрқин намунасидир. Буларнинг ҳаммаси мени баҳслашиш- га, курашга бошлайди. Ҳаёт - бу мунтазам цикллар алма- шинувидан иборат. Унинг иккита қарама-қарши томони бор: батареядаги ижобий ва салбий зарядлардек. Бу қарама-қар- шилик ҳамма жойда мавжуд: эркак ва аёл, кун ва тун, яхшилик ва ёмонлик, ҳаёт ва ўлим, сув ва қуруқлик, қиш ва ёз, йиқилиш ва туриш,.хурсандчилик ва ғам... Ҳа, бизни буюк ўзгаришлар кутяпти. Шуни ҳам биламанки, аввалги- дек қиш, баҳор, ёз, кўз ҳар йили келади.
Кўпинча бизнинг муваффақиятимиз қобилиятимизга, баҳорга тайёргарлик, ёзда бегона ўтларни юлиб, ерни парваришлаш, кузда ҳосилни йиғиш ва натижани ҳисоб- китоб қилишимизга боғлиқ.
Ана шунда биз кейинги қишни кучлироқ, яхшироқ ва ақплироқ бўлиб кутиб оламиз.
ШАХСИЙРИВОЖЛАНИШ
Кучли одамларни ўзингизга жалб қилиш учун сиз ўзингиз^кучли бўлишингиз керак. Ёқимтой инсонларни жалб қилиш учун ёқимтой, ҳамиятли инсонларни жалб қилиш учун ўзингиз ҳамиятли инсон бўлишингиз лозим. Одамларни ўзгартиришга ҳаракат қилгандан кўра ўз ус- тингизда ишланг. Агар биз ўзимизни яхши томонга ўзгар- тирсак, ҳозир бор бўлган нарсамиздан кўпроғига эга бўла- миз. Алл.оҳ табиат ато этган инсонийлик руҳиятидан максимал даражада фойдаланишга чақиради. Бу бизни буюк имкониятларга яқинлаштиради. Миллион доллар
124

мероси бўлиб туриб миллионер бўла олмаган одамларга жуда ачинаман.
Даромадингиз ўсиб кетса-ю ўзингиз ўсмасангиз бу ачинарли ҳол. Ишни олиб бораётган вақтингизда ўзин- гизга: "Қанча пул ишлаяпман?" деб эмас, балки: "Ким бўляпман?" деб савол бериб туринг.
Ўз меҳнатингиз билан келмаган нарсани ушлаб қолиш жуда қийин.
Сиз миллионер бўлгандан сўнг бу пулларнинг ҳамма- сини сарфлашингиз мумкин. Негаки, миллион эмас, бал- ки шу иш жараёнида ким бўлиб етишганингиз муҳим- дир. Даромад жуда кам ҳолларда инсонни шахс сифати- да ривожлантиради.
Сизнинг ким бўлиб етишганингиз тўғридан-тўғри қан- ча даромад қилишингизни белгилайди. Молиявий эркин бўлиш учун бир қисм фойдани капиталга айлантириш, капитални ишлаб чиқаришга, ишлаб чиқаришни фойда- га, фойдани инвестиъияга, инвестицияни молиявий эр- кинликка айлантириш керак.
Одатда мен кишилар бидан суҳбатда бўлганимда қуйи- даги усулда гаплашаман: менга кимдир "Ҳеч ишим юриш- майди. Фақат мен билан кўнгилсиз воқеалар содир бўлади. Ҳали у ишда, ҳали бу шцца. Нега фақат мен билан шунақа шплар содир бўлади?" деса, шунчаки "Ўлай агар, меН буни билмайман. Билганим шуки, бундай кўнгилсйзликлар фақат сизга ўхшаганлар билан содир бўлади", деб жавоб бераман.
ДАРОМАД ОЙЛИК-МАОШДАН АФЗАЛ
Сиз масъулиятни ўзингизга олишингиз шарт. Сиз ша- роирш, йил фаслларини ёки шамолни ўзгартира олмай- сиз. Сиз ўзингизни ўзгартиришингиз мумкин. Бунинг учун сиз масъулиятли бўлишингиз шарт.
Менга 25 ёшимда ҳаётимни тубдан ўзгартириб юборган бир сўз айтилган эди: "Даромад ойлик ма-
125

*
ошдан афзал". Иш ҳақи ҳаёт кечириш учун етади, фойда эса бойитади.
Фақат иш ҳақига яшаш жуда қийинлигини биласиз, ле- кин фойда оладиган ҳар қандай инсон бой бўлиши мумкин.. Сиз ишбилармонми, маркетинг компаниясидами, маиший хизмат доирасидами, қаерда ишлашингиздан қатъий назар, иш ҳақига қўшимча кирим ҳеч вақг халақит бермайди.
Сиз ёзда табиат манзараларини чизишингиз ёки янги йил чироқларини ёқйшингиз мумкин. Бу сабоқ олиш, ўрганиш ёки. ўргатиш бўлади. Бу сизнинг севимли ишин- гиз бўлиши мумкин - расм чизиш, ҳунар ўрганиш, иншо ёзиш, ёғочга ишлов бериш, компьютер билан шуғулла- ниш ёки овқат пиширйш. Лекин сиз ўз вақтингизнивд' лоақал бир қисмини севган ишингизга бағишласангиз, сиз эрталаб туриш нақадар завқли эканини, ўз ютуғин- гизга томон бораётганингизни ҳафтада бир неча соатги- на вақт сарфлаганда ҳам сеза бошлайсиз. Фақат ойлик- маош билан-уй ижара ҳақини тўлаб юрмайсиз.
Уй ижара ҳақини тўлаш - бу олийжаноблик, лекин сиз бўш вақтингизнинг бир қисмини ажратиб олдинга, бой бўлишга интилйшингиз мумкин. Сизни дунёқарашингиз, руҳингиз ўзгаради. Бу сизнинг товушингиздан, юз ифодан- гиздан кўриниб туради. Ҳозир мен хизматдаман, қисман ўз режам билан ҳам ишлаяпман. Мен ҳозир ўз ишларимни яхшилаб олиш учун усул топдим, дейишингиз мумкин.
Ҳа, бу шундай. Сиз нимани назарда тутаёттанингизни биламан.
Пудни бекорга сарф қилгандан кўра бировга бериб турганяхши. - '.
- Молиявий эркинлик - ўз маблағингизнинг фойдасига ЯШ ай билиш қобилиятидир.
- - Агар сизнинг нафақангиз тўғрисида компаниянгиз ғам- хўрлик қилса, ўз фойдаларингизни бешга бўлинг. Агар ўзингиз ғамхўрлик қилсангиз, нафақангизни бешга кўпайтиринг.